پروژه ها

 

1- طراحی نرم افزار تحت وب مدیریت سامانسراها و مدد سراهای سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

2- اتصال سامانه سخت افزاری ایلیا گارد به نرم افزار مدیریت سامانسراها و مددسراها

3- نصب سامانه ایلیاگارد در سامانسرای لویزان 

4-نصب سامانه ایلیاگارد در مددسرای خاوران

5- نصب سامانه ایلیاگارد در سامانسرای اسلامشهر

6- نصب سامانه ایلیاگارد در مرکز بهاران منطقه 3 شهرداری تهران

7- نصب سامانه ایلیاگارد در مرکز بهاران منطقه 8 شهرداری تهران

8- نصب سامانه ایلیاگارد در مرکز بهاران منطقه 9 شهرداری تهران

9- نصب سامانه ایلیاگارد در مرکز بهاران منطقه 2 شهرداری تهران

10- نصب سامانه ایلیاگارد در مرکز بهاران منطقه 11 شهرداری تهران

11- نصب سامانه ایلیاگارد در مرکز بهاران منطقه 16 شهرداری تهران

12- نصب سامانه ایلیاگارد در مرکز بهاران منطقه 1 شهرداری تهران

13- نصب سامانه ایلیاگارد در مرکز بهاران منطقه 18 شهرداری تهران

14- نصب سامانه ایلیاگارد در مرکز بهاران منطقه 21 شهرداری تهران